Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveysjaoston päätökset 28.4.2022

Ympäristöterveysjaosto vahvisti luettelon yleisistä uimarannoista sekä uimarantojen näytteenottosuunnitelman. Asukkailta saadut ehdotukset valvonnan piiriin otettavista uusista rannoista selvitetään ja luetteloa täydennetään tarvittaessa myöhemmin. Lisäksi jaosto päivitti toimivallan siirtoa koskevaa päätöstään sekä käsitteli ympäristöterveydenhuollon laatukatselmuksen. Nikkilän terveysaseman terapia-altaan valvontatutkimusohjelman jäi pöydälle.

Ympäristöterveysjaosto antoi lisäksi seuraavat lausunnot: Ruokavirastolle ohjeluonnoksesta Veden ja jään valvonta elintarvikehuoneistoissa, Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeesta Ruduksen maa-ainesoton laajennushankkeessa Kulloossa sekä Neste Oyj:n nesteytetyn uusioraaka-aineen esikäsittely-yksikköä koskevassa hankkeessa Kilpilahdessa, Etelä-Suomen Aluehallintoviranomaiselle Mömossenin jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen täydennyksestä sekä Sipoon ympäristövalvonnalle Sipoon Humus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta. Esittelijä täydensi Sipoon Humus Oy:tä koskevaa lausuntoesitystään pintavesien riittävästä viivyttämisestä niin, ettei toiminnasta aiheudu Mustijoen virkistyskäytölle haittaa. Jaosto päätti olla antamatta vastinetta Vekkox Oy:n maa-aines- ja ympäristöluvasta tehdystä valituksesta korkeimmalle hallinto-oikeudelle.