Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Talousvesi

Talousvedellä tarkoitetaan vettä, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muuhun kotitaloustarkoitukseen.


Talousveden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset.
Viranomaisvalvonnan tavoitteena on ehkäistä vedestä johtuvia terveyshaittoja sekä turvata veden tekninen ja esteettinen laatu.
Vesilaitos on vastuussa toimittamansa veden laadusta ja veden laadun tiedottamisesta veden käyttäjille.

Talousvesi voidaan toimittaa jakeluverkon kautta, tankeissa, pulloissa tai säiliöissä. Vesilaitos vastaa veden laadusta kiinteistön liitoskohtaan saakka. Kiinteistö vastaa oman putkiston ja vesilaitteiston vaikutuksista veden laatuun.

Talousvettä on myös vesi, jota elintarvikealan yrityksissä käytetään elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja myyntiin.

Talousvetenä ei kuitenkaan pidetä vettä, jota käytetään yksinomaan pyykinpesussa, siivouksessa, wc- tai peseytymistiloissa.

Vesilaitos ja vesiosuuskunta

Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava hyväksyntä vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan muuttamista.

Laitoksen on osoitettava hakemuksessaan, että veden käsittely on riittävää raakaveden laatu sekä riskit huomioon ottaen ja että veden turvallisuus ja laatu voidaan taata.

Kunnan terveydensuojeluviranomaiselle tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista ilmoitus vedenjakelualueen seuraavista toiminnoista:

 • talousvettä toimittavat laitokset ja vesiosuuskunnat, joilla on ostovesi
 • kiinteistöjen yhteinen talousvesikaivo (yli 50 käyttäjää tai toiminnan veden määrä vähintään 10 m³/vrk).

Talousvettä toimittavan laitoksen hakemuslomake tai vedenjakelualueen ilmoituslomake löytyvät ympäristöterveydenhuollon lomakkeista ja ohjeista.

Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Elintarvikehuoneiston oma kaivovesi

Omaa kaivovettä elintarvikehuoneistossa käyttävät toimijat ovat:

 • koulujen ja päiväkotien keittiöt
 • elintarvikemyymälät
 • ravintolat
 • muut elintarvikehuoneistot.

Kaivoa koskeva ilmoitus ja siihen liitetyt kaivoveden tutkimustulokset tulee toimittaa yhdessä elintarvikehuoneistoa tai muuta huoneistoa koskevan ilmoituksen kanssa.

Jos osana julkista tai kaupallista toimintaa (esim. seurojentalo, elintarvikehuoneisto tai majoitushuoneisto) käytetään omaa kaivovettä, kunnan terveydensuojeluviranomainen saa siitä tiedon toiminnasta tehtävän ilmoituksen yhteydessä.

Kaivoveden laatua valvotaan säännöllisin näytteenotoin. Kaivoveden valvontatutkimuksista päätetään toimintaa koskevassa päätöksessä.

Talousveden laadun valvonta, näytteenotto, valvontatutkimusohjelma

Ympäristöterveydenhuolto valvoo toimialueellaan toimitetun veden laatua ottamalla säännöllisesti vesinäytteitä eri puolilta vesijohtoverkostoa sekä vedenottamolta ennen ja jälkeen veden käsittelyn. Lisäksi vedenottamot ja niiden lähiympäristö, vesitornit ja vesilaitosten omat käyttötarkkailun tulokset tarkastetaan säännöllisesti.

Vesilaitoksen talousveden valvontatutkimusohjelma

Vesilaitos on vastuussa toimittamansa veden laadusta. Vesilaitoksen on säännöllisesti tiedotettava veden laadusta veden käyttäjille.

 • Veden laatua valvotaan ottamalla säännöllisesti vesinäytteitä.
 • Näytteitä otetaan vesijohtoverkostosta, vedenottamolta ennen ja jälkeen veden käsittelyn.
 • Vesilaitosten oman käyttötarkkailun tulokset tarkastetaan säännöllisesti.
 • Vedenottamoiden lähiympäristö sekä vesitornit tarkastetaan säännöllisesti.

Vesilaitoksen on yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa laadittava valvontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelmassa arvioidaan veden laatuun liittyvät riskitekijät sekä säännöllisen näytteenoton tarve.

Valvontatutkimusohjelmaan liitetään lisäksi vesilaitoksen varautumissuunnitelma erilaisten veden laatuun liittyvien häiriöiden varalle.

Epäiletkö veden laatua?

Jos havaitset vesijohtovedessä epätavallisia muutoksia, ota yhteys kiinteistön isännöitsijään tai vettä toimittavaan laitokseen. Jos epäilet veden olevan syynä sairastumiseen, ota yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon. Virka-ajan ulkopuolella ota yhteyttä terveyskeskuspäivystykseen tai vesilaitoksen päivystysnumeroon.

Kotitalouksien kaivot

Kaivoveden laatua kannattaa tutkituttaa laboratoriossa, ennen kuin uusi kaivo otetaan käyttöön.
Tutkimus on syytä uusia vähintään kolmen vuoden välein, koska kaivoveden laatuongelmia ei yleensä pysty aistein havaitsemaan.

Veden laatu kannattaa tutkia aina, kun kaivoveden laatu on muuttunut lyhyessä ajassa tavanomaista poikkeavaksi. Selvästi muuttunutta vettä ei pidä juoda keittämättä. Kaivon rakenteiden kunto kannattaa myös tarkastaa säännöllisesti.

Kaivoveden laatua voidaan yleensä parantaa huomattavasti pelkästään kunnostamalla kaivo. Etenkin rakenteiden kuntoon, saumojen tiivistykseen, tuuletukseen ja pintavesien poisohjaamiseen on kiinnitettävä huomiota.

Tyypillisiä ongelmia rengaskaivojen vedessä ovat:

 • maaperäbakteerien korkeat pitoisuudet
 • suolistobakteerien esiintyminen
 • raudan ja mangaanin korkeat pitoisuudet
 • veden liiallinen happamuus.

Porakaivoveden tavallisimpia laatuongelmia ovat:

 • rikkivedyn aiheuttama haju
 • rannikon ja pääteiden läheisyydessä olevien kaivojen veden suolaisuus
 • korkea radonpitoisuus.

Fluoridipitoisuus usein korkea

Itä-Uudenmaalla erityinen ongelma on kaivoveden korkea fluoridipitoisuus. Fluoridi on yleisimmin porakaivojen ongelma, mutta ajoittain liian korkeita pitoisuuksia todetaan myös rengaskaivoissa.

Radonia ja uraania juomavedessä

Itä-Uusimaa kuuluu alueeseen, jossa on todettu kohonneita radon- ja uraanipitoisuuksia lähinnä porakaivovedessä. Radonin säteilyvaikutukselle altistuu hengitysteitse, koska se haihtuu helposti ilmaan vettä käytettäessä. Lisäksi veden mukana nielty radon aiheuttaa säteilyä mahalaukulle. Juomaveden uraanin kemiallinen myrkyllisyys on suurempi riski kuin sen säteilyn aiheuttama riski. Uraani vaikuttaa haitallisesti lähinnä munuaisiin.

Porakaivojen radon- ja uraanipitoisuudet on hyvä tutkia terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Jos radon- tai uraanipitoisuus kaivovedessä on korkea, ensisijainen vaihtoehto on liittyminen kunnan vesijohtoverkkoon. Jos se ei ole mahdollista, talousvesi voidaan puhdistaa haitallisista aineista.

Kaivoveden käsittely

Kaivoveden laatua voidaan yleensä parantaa huomattavasti pelkästään kunnostamalla kaivo. Etenkin rakenteiden kuntoon, saumojen tiivistykseen, tuuletukseen ja pintavesien poisohjaamiseen on kiinnitettävä huomiota.

Kaivoveden kemialliset epäpuhtaudet

Kaivoveteen voi liueta maaperässä luonnostaan esiintyviä kemiallisia epäpuhtauksia. Täysin kirkas ja hyvänmakuinenkin vesi voi sisältää terveydelle haitallisia aineita. Esimerkiksi arseenia, fluoridia, radonia ja uraania ei haista eikä maista vedestä, vaikka niiden pitoisuudet olisivat suuria. Rauta ja mangaani maistuvat tunkkaiselle ja saattavat värjätä vesikalusteita ja tekstiilejä.

Kaivovesi ja kemikaalit

Kaivoveden saastuminen kemikaaleilla on harvinaista. Ajoittain kuitenkin havaitaan esimerkiksi bensiinin varomattomasta säilytyksestä ja lämpöporakaivojen lämmönsiirtonesteiden vuodoista johtuvia laatuongelmia kaivovedessä.

Kaivovesien analyysitulokset alueittain

Porvoon ympäristöterveydenhuolto on analysoinut tiedossaan olevien kaivovesinäytteiden analyysituloksia yksityiskaivoista ja koonnut niistä yhteenvetoa alueittain. Yhteenveto on tarkoitettu avuksi havainnollistamaan eri alueiden kaivovesien laadun yleiskuvaa ja auttamaan yksityishenkilöitä arvioimaan omassa kaivovedessä mahdollisesti olevia huomion arvoisia erityispiirteitä.

Kaivonäytteet on otettu vuosien 2006–2015 aikana yksityishenkilöiden kaivoista yksittäisanalyyseina. Tähän yhteenvetoon on otettu mukaan noin 450 analyysitulosta (sekä rengas- että porakaivojen vesinäytetuloksia). Suurin osa saatavilla olleista analyysituloksista oli Porvoon, Sipoon ja Loviisan alueen kaivoista. Tuloksia on koottu kaupunginosakohtaisesti niiltä alueilta, joista tietoa oli saatavilla useammista kaivoista.

Talousveden laatu ja valvonta Suomessa

Suomessa vesilaitosten toimittama talousvesi on erittäin hyvälaatuista ja sitä on turvallista käyttää. Talousveden laatua koskeva lainsäädäntö edellyttää, että talousvedessä ei saa olla mitään sellaisia eliöitä eikä aineita, joista voi aiheutua veden käyttäjälle terveydellistä haittaa.

Lainsäädännössä laitokset on jaoteltu suuriin ja pieniin laitoksiin. Suuria laitoksia ovat ne, jotka toimittavat vettä vähintään 10 m3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin. Kaikkein suurimpien talousvettä toimittavien laitosten – sellaisten, jotka toimittavat vettä vähintään 1000 m3 päivässä taikka vähintään 5000 käyttäjälle – talousveden laatutiedot toimitetaan Euroopan komissiolle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laatii vuosittain raportin näiden laitosten veden laadusta ja raportti julkaistaan Valviran verkkosivuilla.

Terveydensuojelusuunnittelijat

Maarit Lönnroth

Terveydensuojelusuunnittelija

Hanna Sivén

Terveydensuojelusuunnittelija