Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveysjaoston kokous 21.3.2024

Ympäristöterveysjaosto kielsi NordiCure Health Oy:tä markkinoimasta tuotteitaan elintarvikesäännösten vastaisesti. Jaosto käsitteli ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2023 toteutumisraportin sekä talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman ja talouskatsauksen ympäristöterveydenhuollon osalta. Lisäksi jaoston antoi useita lausuntoja mm. ranta-asemakaavaan Storholmen Loviisa, asemakaavan muutokseen Rauhala-Antinkylä ja Borealis Polymers Oyn ja Lamor Recycling Oy:n ympäristölupahakemuksiin sekä Myrskylän jäteveden toiminnan lopettamiseen liittyen. Lausunnot olivat esityksen mukaisia.

Ympäristöterveysjaoston kokous 24.8.2023

Ympäristöterveysjaosto päätti merkitä tiedoksi tilannekatsauksen talousarvion 2024 valmistelutilanteesta ja evästi I kaupungineläinlääkäri-hygieenikkoa jatkovalmistelusta.Etelä-Suomen aluehallintovirastolle annettu selvitys koskien asunnon savuhaitan käsittelyä ympäristöterveydenhuollossa merkittiin tiedoksi ja asiaan liitettiin ESAVIn päätös asiasta.Vastineeseen Vaasan hallinto-oikeudelle valituksista Loviisan ampumaseuran ympäristölupapäätöksestä todettiin, ettei jaostolla ole asiasta aikaisemmin annettuun lausuntoon lisättävää.Ympäristöterveysjaosto antoi lausunnot seuraavista asioista:

Ympäristöterveysjaoston kokous 15.6.2023

Ympäristöterveysjaosto käsitteli kokouksessaan lisälistan ja vahvisti viranhaltijoiden elintarvike- sekä terveydensuojelulain nojalla antamat kiireelliset määräykset. Lisäksi jaosto antoi lausuntonsa ranta-asemakaavamuutoksista Porvoon Sondbyssä ja Virvikissä, Orimattilan veden Viiskivenharjun vedenottamon tarkkailusuunnitelmasta, Neste Oyj:n nesteytetyn uusioraaka-aineen käyttöä koskevasta ympäristölupahakemuksesta Porvoon Kilpilahdessa sekä Destia Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Murron kiviainesalueella Pornaisissa. Lausunnot ja päätökset annettiin esityksen mukaisina.

Ympäristöterveysjaoston kokous 25.5.2023

Ympäristöterveysjaosto käsitteli ympäristöterveydenhuollon laaturaportin ja nimesi epidemiaselvitystyöryhmän. Jaosto antoi teettämisuhalla vahvistetun siivousmääräyksen maitotilalle ja tuomitsi uhkasakon maksettavaksi toiselle maitotilalle elintarvikelain aiemmin annetun siivousmääräyksen laiminlyönnin johdosta. Jaosto antoi lisäksi useita lausuntoja kaavaehdotuksista sekä lausunnon Neste Oyj:n uusiutuvien syöttöaineiden esikäsittely-yksikön rakentamisen ympäristövaikutusten arviointitarpeesta. Lausunnot hyväksyttiin esityksen mukaisina.

Ympäristöterveysjaoston kokous 23.3.2023

Ympäristöterveysjaosto vahvisti Sannäsin kartanon, palvelutalo Esplanadin, Omenamäen palvelutalon ja Albert Edelfeltin koulun pienluokkien uima-altaiden valvontatutkimusohjelmat sekä Porvoon veden ja Myrskylän kunnan vesilaitoksen talousveden valvontatutkimusohjelmat vuosille 2023-2027. Lisäksi jaosto hyväksyi Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan riskienhallintasuunnitelman ja vahvisti talousveden valvontatutkimusohjelman. Ympäristöterveysjaoston antoi seuraavat lausunnot: Jaosto äänesti Pukaron metsästysseuraan ampumarataa koskevan lausunnon sisällöstä ja muutettu ehdotus hyväksyttiin äänin 6,72–3,27. Muut […]

Ympäristöterveysjaoston kokous 26.1.2023

Ympäristöterveysjaosto hyväksyi Haikon Kartanon kylpylän valvontatutkimusohjelman sekä päätti olla antamatta lausuntoa Sipoon Humus Oy:n valituksesta maa-aines ja ympäristölupapäätöksestä. Porvoon veden pohjavedenottamoiden yhteistarkkailuohjelmaehdotuksesta, Porvoon-Sipoon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisista kalastuksen säätelyehdotuksista, As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan valituksesta ympäristöterveysjaoston päätöksestä § 109/14.12.2021 ja Söderkullan kartanon asuinalueen asemakaavaehdotuksesta Sipoon kunnalle annettavat lausunnot päätettiin ehdotuksen mukaan. Rudus Oy:n Kråkön soranottoalueen […]

Ympäristöterveysjaoston kokous 15.12.2022

Ympäristöterveysjaosto hyväksyi ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä ohjelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista vuodelle 2023. Lisäksi jaosto vahvisti terveydensuojelusuunnittelijan kiireellisen määräyksen verkostoveden käyttökiellosta korkeiden klooripitoisuuksien vuoksi ja antoi lausuntonsa Loviisan Haravakylän asemakaavan muutosehdotuksesta, Circulation Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta Pornaisissa sekä Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan ympäristömääräysten päivityksestä.

  • 1
  • 2