Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston kokous 23.3.2023

Ympäristöterveysjaosto vahvisti Sannäsin kartanon, palvelutalo Esplanadin, Omenamäen palvelutalon ja Albert Edelfeltin koulun pienluokkien uima-altaiden valvontatutkimusohjelmat sekä Porvoon veden ja Myrskylän kunnan vesilaitoksen talousveden valvontatutkimusohjelmat vuosille 2023-2027. Lisäksi jaosto hyväksyi Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan riskienhallintasuunnitelman ja vahvisti talousveden valvontatutkimusohjelman. Ympäristöterveysjaoston antoi seuraavat lausunnot: Jaosto äänesti Pukaron metsästysseuraan ampumarataa koskevan lausunnon sisällöstä ja muutettu ehdotus hyväksyttiin äänin 6,72–3,27. Muut […]

Ympäristöterveysjaoston kokous 26.1.2023

Ympäristöterveysjaosto hyväksyi Haikon Kartanon kylpylän valvontatutkimusohjelman sekä päätti olla antamatta lausuntoa Sipoon Humus Oy:n valituksesta maa-aines ja ympäristölupapäätöksestä. Porvoon veden pohjavedenottamoiden yhteistarkkailuohjelmaehdotuksesta, Porvoon-Sipoon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisista kalastuksen säätelyehdotuksista, As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan valituksesta ympäristöterveysjaoston päätöksestä § 109/14.12.2021 ja Söderkullan kartanon asuinalueen asemakaavaehdotuksesta Sipoon kunnalle annettavat lausunnot päätettiin ehdotuksen mukaan. Rudus Oy:n Kråkön soranottoalueen […]

Ympäristöterveysjaoston kokous 15.12.2022

Ympäristöterveysjaosto hyväksyi ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä ohjelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista vuodelle 2023. Lisäksi jaosto vahvisti terveydensuojelusuunnittelijan kiireellisen määräyksen verkostoveden käyttökiellosta korkeiden klooripitoisuuksien vuoksi ja antoi lausuntonsa Loviisan Haravakylän asemakaavan muutosehdotuksesta, Circulation Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta Pornaisissa sekä Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan ympäristömääräysten päivityksestä.

päätöstiedote -

Ympäristöterveysjaoston kokous 20.10.2022

Ympäristöterveysjaosto antoi lausuntonsa Pukaron kartanon eläinsuojan ympäristöluvan muutoshakemuksesta liittyen lannan käsittelyyn rakennettavassa biokaasulaitoksessa sekä Rosk’n Roll Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Kilpilahden alueella Porvoossa. Jaosto antoi lausuntonsa myös Porvoon Tehtaanpuiston puutalot -asemakaavaehdotuksesta Taidetehtaan ja Kokonniemen väliselle alueelle sekä Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavan rakennemalleista. Lausunto annettiin lisäksi Sipoon Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavaehdotuksesta esittelijän täydennettyä lausuntoesitystään suunnitellun asuinalueen läheisyydessä olevan […]

Ympäristöterveysjaoston päätökset 25.8.2022

Ympäristöterveysjaosto päätti antaa uhkasakolla vahvistetun määräyksen lapinjärveläiselle maitotilalle liittyen eläinten ja eläintilojen puhdistukseen sekä puhtauden ylläpitoon. Vaasan hallinto-oikeudelle antamassaan vastineessa jaosto suositteli tautia aiheuttavien mikrobien esim. suolistoperäisten virusten kartoitusta osana Vårdön jätevesilaitoksen puhdistetun jäteveden purkupaikan tarkkailua. Lisäksi jaosto vahvisti Uima-allas Termin allasvettä sekä Ab Rönnäs Vatten och Avfall Oy:n talousveden jakelua koskevat valvontatutkimusohjelmat ja hyväksyi […]

Ympäristöterveysjaoston päätökset 19.5.2022

Ympäristöterveysjaoston päätökset 19.5.2022 Ympäristöterveysjaosto käsitteli ravintola Glückaufin keskeyttämismääräyksen purkua koskevan asian lisälistalla. Jaosto päätti todeta, että Ravintola Glückauf on toteuttanut jaoston aikaisemmin määräämät korjaukset ja ravintolan toiminnan keskeyttämispäätös on purettu. Muina asioina jaosto purki asumiskiellon, vahvisti Nikkilän terveyskeskuksen terapia-altaan valvontatutkimusohjelman, hyväksyi Askolan kunnan vesilaitosten riskinarvioinnin, määräsi eläinlääkäreiden tehtäväjaosta sekä antoi lausuntonsa Jorvaksentien/Porvoontien asemakaavan muutosehdotuksesta Loviisan […]

Ympäristöterveysjaoston päätökset 28.4.2022

Ympäristöterveysjaosto vahvisti luettelon yleisistä uimarannoista sekä uimarantojen näytteenottosuunnitelman. Asukkailta saadut ehdotukset valvonnan piiriin otettavista uusista rannoista selvitetään ja luetteloa täydennetään tarvittaessa myöhemmin. Lisäksi jaosto päivitti toimivallan siirtoa koskevaa päätöstään sekä käsitteli ympäristöterveydenhuollon laatukatselmuksen. Nikkilän terveysaseman terapia-altaan valvontatutkimusohjelman jäi pöydälle. Ympäristöterveysjaosto antoi lisäksi seuraavat lausunnot: Ruokavirastolle ohjeluonnoksesta Veden ja jään valvonta elintarvikehuoneistoissa, Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn […]

Ympäristöterveysjaoston päätökset 25.1.2022

Ympäristöterveysjaosto tuomitsi uhkasakon maitotilalle eläinten ja navetan siivoamismääräyksen noudattamatta jättämisen vuoksi. Lisäksi jaosto antoi asuntoyhtiölle määräyksen ryhtyä toimenpiteisiin asunnossa todetun terveyshaitan poistamiseksi sakon uhalla sekä asetti asunnon asumiskieltoon. Ympäristöterveysjaosto antoi lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Rosk’n Roll Oy:n hakemuksesta Kilpilahden jätekeskuksen ympäristöluvan tarkistamiseksi, ELY-keskukselle NCC Industry Oy:n maan vastaanoton laajennusta Loviisan Greggbölessä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Helen […]

Ympäristöterveysjaoston kokous 14.12.2021

Ympäristöterveysjaosto vahvisti ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä ohjelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista vuodelle 2022. Lisäksi jaosto antoi lisälistalla lausunnon Lapinjärven kunnalle Ristisillan asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta, vahvisti Nivos Oy:n valvontatutkimusohjelman Pornaisten vedenjakelualueen osalta sekä käsitteli kaksi asumisterveyteen liittyvää asiaa: Ruukintie, Loviisa sekä Jokikatu 25, Porvoo. Kaikki päätökset olivat esityksen mukaisia. Lisätietoja antaa I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko […]

Ympäristöterveysjaoston kokous 16.11.2021

Ympäristöterveysjaosto antoi vastineen Vaasan hallinto-oikeudelle Sipoon keskusampumaradan ympäristölupaan liittyvistä aluehallintoviraston päätöksistä tehdyistä valituksista. Lisäksi jaosto antoi lausunnot aluehallintovirastolle ympäristölupien muutoshakemuksista Porvoon Energia Oy:n Tolkkisten voimalaitokseen, Port of Tolkkinen Oy:n Tolkkisten satamaan ja Circulation Oy:n Pornaisten Hevonselän kaatopaikan sulkemiseen liittyen. Jaosto lisäsi Tolkkisten satamaa koskevaan lausuntoonsa vaatimuksen metallinkäsittelykentän hulevesien johtamisesta öljynerotuskaivon kautta. Muutoin lausunnot olivat esityksen […]