Hoppa till innehåll
päätöstiedote -

Miljöhälsosektionens möte 20.10.2022

Miljöhälsosektionen gav ett utlåtande om Pockar gårds ansökan om ändring av miljötillståndet för gårdens djurstall. Ändringen gäller en biogasanläggning som byggs för behandling av stallgödsel. Sektionen gav också ett utlåtande om Rosk’n Roll Oy Ab:s ansökan om marktäktstillstånd i Sköldvik i Borgå. Sektionen gav också ett utlåtande om detaljplaneförslaget Fabriksparkens trähus, som berör området mellan […]

Miljöhälsosektionens beslut 25.8.2022

Miljöhälsosektionen beslutade meddela mjölkgården i Lappträsk ett föreläggande med vite. Föreläggandet gällde rengöring av djur och förvaringsplatser för djur samt upprätthållande av renlighet.  I sitt bemötande till Vasa förvaltningsdomstol rekommenderade sektionen en kartläggning av mikrober som förorsakar sjukdomar, till exempel intestinala virus, som en del av övervakningen vid Vårdö avloppsreningsverks utsläppsplats för renat avloppsvatten. Dessutom […]

Miljöhälsosektionens beslut 19.5.2022

Miljöhälsosektionens beslut 19.5.2022 Miljöhälsosektionenen behandlade upphävning av föreläggandet att avbryta verksamheten på restaurang Glückauf som ett ärende på mötets tilläggslista. Sektionen konstaterade att Restaurang Glückauf hade genomfört de reparationer som sektionen tidigare hade krävt och att beslutet att avbryta restaurangverksamheten har upphävts. Som övriga ärenden hävde sektionen ett boendeförbud, fastställde ett program för kontrollundersökningar för […]

Miljöhälsosektionens beslut 28.4.2022

Miljöhälsosektionen fastställde förteckningen över allmänna badstränder och en provtagningsplan för badstränder. Förslagen från invånarna om nya stränder som ska tas med i tillsynen utreds och förteckningen kompletteras vid behov senare. Sektionen uppdaterade dessutom sitt delegeringsbeslut och behandlade miljöhälsovårdens kvalitetssyn. Programmet för kontrollundersökningar av terapibassängen i Nickby hälsostation bordlades. Miljöhälsosektionen beslutade dessutom ge följande utlåtanden: Till […]

Miljöhälsosektionens beslut 25.1.2022

Miljöhälsosektionen dömde ett vite åt en mjölkgård som trotts uppmaningar inte har utfört rengöring av djuren och ladugårdsutrymmen. Dessutom uppmanar sektionen, med föreläggande om vite, ett bostadsbolag att vidta åtgärder för att avhjälpa den sanitära olägenhet som konstaterats i bostad och boendeförbud för bostaden. Miljöhälsosektionen gav utlåtanden till Regionförvaltningsverket i Södra- Finland om Rosk’n Roll […]

Miljöhälsosektionens beslut 14.12.2021

Miljöhälsosektionen fastställde miljöhälsovårdens tillsynsplan samt programmet för tillsynen över djurens hälsa och välbefinnande och för veterinärtjänsterna för 2022. Dessutom gav sektionen från tilläggslistan ett utlåtande till Lappträsk kommun gällande förslaget till ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbron, fastställde Nivos Oy:s program för kontrollundersökningar  2022-2026 gällande Borgnäs vattendistributionsområde och behandlade två ärenden som gällde boendehälsa: […]

Miljöhälsosektionens beslut 16.11.2021

Miljöhälsosektionen gav sitt bemötande till Vasa förvaltningsdomstol gällande besvär över regionförvaltningsverkets beslut om miljötillstånd för centralskjutbanan i Sibbo. Dessutom gav sektionen utlåtanden till regionförvaltningsverket gällande ansökningar om ändringar i miljötillstånden för Borgå Energi Ab:s kraftverk i Tolkis, Port of Tolkkinen Ab:s ändringsansökan för Tolkis hamn och Circulation Ab:s ändringsansökan om stängande av avstjälpningsplatsen i Hevosenselkä […]