Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Miljöhälsosektionens möte 21.3.2024

Miljöhälsosektionen förbjöd NordiCure Health Oy att marknadsföra sina produkter i strid med livsmedelsbestämmelser. Sektionen behandlade utfallsrapporten som gällde tillsynsplanen för miljöhälsovården 2023 samt programmet för produktivitet och balans i ekonomin och den ekonomiska översikten i fråga om miljöhälsovården. Dessutom gav sektionen flera utlåtanden bl.a. om stranddetaljplanen Storholmen Lovisa, detaljplanändringen Fredsby-Antby, miljötillståndsansökningar av Borealis Polymers Oy […]

Miljöhälsosektionens möte 19.10.2023

Sektionen fastställde arbetsfördelningen mellan stadsveterinärerna och godkände kvalitetshandboken i enlighet med förslaget och gav sitt bemötande till klagomålet om djurskyddstillsynens verksamhet. Sektionen gav dessutom ett utlåtande om Rosk’n Roll Oy:s ansökan om miljötillstånd för ändringen av verksamheten vid Sköldvik materialcenter och fastställde tjänsteinnehavarens brådskande beslut om begränsning av användningen av brunnsvatten.

päätöstiedote -

Miljöhälsosektionens möte 20.10.2022

Miljöhälsosektionen gav ett utlåtande om Pockar gårds ansökan om ändring av miljötillståndet för gårdens djurstall. Ändringen gäller en biogasanläggning som byggs för behandling av stallgödsel. Sektionen gav också ett utlåtande om Rosk’n Roll Oy Ab:s ansökan om marktäktstillstånd i Sköldvik i Borgå. Sektionen gav också ett utlåtande om detaljplaneförslaget Fabriksparkens trähus, som berör området mellan […]

Miljöhälsosektionens beslut 25.8.2022

Miljöhälsosektionen beslutade meddela mjölkgården i Lappträsk ett föreläggande med vite. Föreläggandet gällde rengöring av djur och förvaringsplatser för djur samt upprätthållande av renlighet.  I sitt bemötande till Vasa förvaltningsdomstol rekommenderade sektionen en kartläggning av mikrober som förorsakar sjukdomar, till exempel intestinala virus, som en del av övervakningen vid Vårdö avloppsreningsverks utsläppsplats för renat avloppsvatten. Dessutom […]

Miljöhälsosektionens beslut 19.5.2022

Miljöhälsosektionens beslut 19.5.2022 Miljöhälsosektionenen behandlade upphävning av föreläggandet att avbryta verksamheten på restaurang Glückauf som ett ärende på mötets tilläggslista. Sektionen konstaterade att Restaurang Glückauf hade genomfört de reparationer som sektionen tidigare hade krävt och att beslutet att avbryta restaurangverksamheten har upphävts. Som övriga ärenden hävde sektionen ett boendeförbud, fastställde ett program för kontrollundersökningar för […]

Miljöhälsosektionens beslut 28.4.2022

Miljöhälsosektionen fastställde förteckningen över allmänna badstränder och en provtagningsplan för badstränder. Förslagen från invånarna om nya stränder som ska tas med i tillsynen utreds och förteckningen kompletteras vid behov senare. Sektionen uppdaterade dessutom sitt delegeringsbeslut och behandlade miljöhälsovårdens kvalitetssyn. Programmet för kontrollundersökningar av terapibassängen i Nickby hälsostation bordlades. Miljöhälsosektionen beslutade dessutom ge följande utlåtanden: Till […]

Miljöhälsosektionens beslut 25.1.2022

Miljöhälsosektionen dömde ett vite åt en mjölkgård som trotts uppmaningar inte har utfört rengöring av djuren och ladugårdsutrymmen. Dessutom uppmanar sektionen, med föreläggande om vite, ett bostadsbolag att vidta åtgärder för att avhjälpa den sanitära olägenhet som konstaterats i bostad och boendeförbud för bostaden. Miljöhälsosektionen gav utlåtanden till Regionförvaltningsverket i Södra- Finland om Rosk’n Roll […]

  • 1
  • 2