Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Livsmedelstransport

En aktör inom transportbranschen ansvarar för att livsmedel transporteras med ändamålsenlig utrustning vars konstruktioner och material är lämpliga för transport av livsmedel.

Krav för livsmedelstransporter

  • Materialet bör vara lätt att hålla rent. Transportutrustning eller -behållare ska hållas rena och i gott skick.
  • I transportutrymmet får inte förvaras saker som inte hör dit.
  • Livsmedel ska placeras och skyddas i transportmedlen så att föroreningsrisken är så liten som möjligt.
  • Produkterna ska hållas avskilda från varandra ifall transportmedlen eller -behållarna även används för transport av andra produkter än livsmedel eller för transport av andra livsmedel samtidigt.
  • Livsmedel i flytande form, kornig form eller pulverform ska transporteras i behållare som har en tydlig och permanent märkning: Endast för livsmedel.
  • Livsmedel bör transporteras i lämpliga temperaturer och bok ska föras över temperaturerna.
  • Transporter som tar över två timmar av livsmedel som kräver kylförvaring och är lättfördärvliga ska förses med temperaturuppföljningssystem.
  • I transportmedel för kylvaror ska det finnas apparater för mätning och lagring av temperaturen.

Anmälan om transportverksamhet

Yrkesmässig transportverksamhet av livsmedel ska anmälas till miljöhälsovården. Transportverksamheten anmäls antingen som en separat verksamhet eller i anslutning till anmälan om den övriga livsmedelslokalen (till exempel restaurang). Anmälan görs för transportverksamheten som helhet i stället för enskilda fordon.

Att göra anmälan

Ilmoituksen voi tehdä sähköisessä ilmoituspalvelussa Ilpassa. Anmälan kan antingen göras elektroniskt i anmälningstjänsten Ilppa eller med miljöhälsovårdens blankett.

Blankett för anmälan om transportverksamhet av livsmedel

En avgift tas ut för handläggning av anmälan