Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Ilppa.fi – Miljöhälsovårdens elektroniska anmälningstjänst

Gör en anmälan enligt livsmedelslagen eller hälsoskyddslagen om inledande av verksamhet, väsentlig ändring av verksamheten, avslutande av verksamheten i ilppa.fi tjänsten.

Livsmedel

Obs! Det kan fortfarande finnas problem med anvisningarnas och blanketternas tillgänglighet.

Tillfällig försäljning eller servering av livsmedel, mobila livsmedelslokaler

Ett registrerat försäljningsfordon ska underrätta om sin ankomst till livsmedelstillsynen på det område där försäljningen sker.

Obs! Försäljning från ett rörligt fordon kräver att verksamheten har registrerats, det vill säga att man har gjort anmälan till livsmedelstillsynen innan man deltar första gången i ett evenemang.

Arrangören av en stor publiktillställning anmäler evenemanget till miljöhälsovården med en blankett som har gjorts för ändamålet.

Tilläggsinformation

Ibruktagande av livsmedelslokal, ändringar i verksamheten och avslutande av verksamhet

Godkännande av livsmedelslokal som anläggning

En aktör inom livsmedelsbranschen som utövar hantering av livsmedel från djur innan detaljförsäljning ska ansöka om godkännande av livsmedelslokalen innan verksamheten påbörjas.

Ansökan görs på miljöhälsovårdens blankett.

Tillägsinformation

Anvisningar om egenkontroll

Genom egenkontroll strävar aktören efter att säkerställa att livsmedlen är säkra och de uppfyller de krav som ställs i livsmedelslagstiftningen.

Anmälda livsmedelslokaler kan använda sig av modellbotten för egenkontroll till lämpliga delar och uppdatera den med sina egna uppgifter.

Miljöhälsovården har gjort upp olika anvisningar bland annat för provtagning inom egenkontroll.

Anvisningar om utredningar över hälsotillstånd och salmonellaintyg.

Tilläggsinformation

Primärproduktion

En anmälan om primärproduktion skall göras till miljöhälsovården. Även väsentliga förändringar, avbrytande av verksamheten för över ett år samt avslutande av verksamheten skall anmälas.

Tilläggsinformation

Transport av livsmedel

Yrkesmässig livsmedelstransport skall anmälas till miljöhälsovården. Anmälan kan göras via den elektroniska anmälningstjänsten Ilppa eller med miljöhälsovårdens blankett.

Tilläggsinformation

Kontaktmaterial

Aktörer inom kontaktmaterialbranschen ska göra en anmälan till miljöhälsovården om sitt verksamhetsställe och den verksamhet som utövas. Anmälan kan göras i den elektroniska anmälningstjänsten Ilppa eller med miljöhälsovårdens blankett.

Tilläggsinformation

Hälsoskyddet

Anvisningar åt aktören för anmälan enligt hälsoskyddslagen/under uppdatering

Anvisningar för anmälan enligt hälsoskyddslagen samt krav för utrymmen och verksamhet som är anmälningspliktig

Ibruktagande av utrymmen – sköhetssalong, daghem, skolor, hotell, gym, simbassäng och bastu

Daghem, skola, serviceboende, skönhetssalong, hotell, inkvarteringslokal, solarium, tatueringsstudio, gym, idrottsutrymmen, simhall, allmän simbassäng och allmän bastu är allmänna utrymmen som kräver en anmälan.

Anläggning som levererar hushållsvatten eller användningen av eget brunnsvatten i verksamheten

Avslutande av verksamheten eller byte av verksamhetsidkare

Ibruktagande av badstrand, siminrättning

Anmälan om verksamhet som eventuellt kan förorsakar sanitär olägenhet

  • Utredning över den verksamhet som idkas
  • I anmälan beskrivs de sanitära olägenheter som verksamheten kan orsaka bosättningen ex. buller, damm, vibrationer, luktolägenheter, risk för föroreningar av dricksvatten- och badvatten, inverkan på förekomsten av skadedjur

I anmälan ska det dessutom nämnas hur man avser att förebygga sanitära olägenheter.

Ansökan om tillstånd att flytta gravsatt stoft eller aska

För att flytta gravsatt stoft eller aska behöver du också ett tillstånd från hälsoskyddsmyndigheten.

Ansökan om flyttning av gravsatt stoft eller aska riktas till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Till ansökningen ska fogas uppgifter om den avlidna samt en officiell utredning av dödsorsaken och dödstidpunkten, gravplatsen samt uppgift om den nya gravplats som har reserverats för stoftet.

Tilläggsinformation

Nikotinpreparat och tobak

Försäljning av tobaksprodukter och nikotinvätska

Försäljning av tobak förutsätter att man har ett försäljningstillstånd som är i kraft. Ansök om tillstånd via Valviras elektroniska tjänst.

Försäljning av nikotinpreparat

Försäljning av nikotinpreparat förutsätter att man har ett försäljningstillstånd som är i kraft. Tillstånd kan ansökas med ansökningsblankett.

Förbud mot tobaksrökning

Bostadsbolag kan ansöka av kommunen tillstånd att förbjuda tobaksrökning på balkonger till lägenheter, på den gårdsplan lägenheten använder samt inne i lägenheten.

Nedan hittar du Disponentförbundets anvisningar och en länk till tilläggsinformation. Anvisningarna är på finska.