Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Djursjukdomar

Förebyggandet av djursjukdomar hör till stadsveterinärernas arbete. Här hittar du info om
– smittsamma djursjukdomar
– export och import av djur
– hantering av döda djur

Djursjukdomar

Djursjukdom är en sjukdom som kan överföras från ett djur till ett annat. Många djursjukdomar kan också smitta till människan, så kallade zoonoser. Djursjukdomar orsakas av bakterier, virus, svampar, parasiter och prioner.

Förebyggandet av djursjukdomar hör till stadsveterinärens arbete. Detta arbete styrs av regionförvaltningsverket och Livsmedelsverket.

Om ägaren till ett djur eller den person som sköter djuret upptäcker symtom hos ett djur, som kan ha orsakats av en allvarlig smittsam djursjukdom, ska symtomen omedelbart anmälas till en veterinär.

Hälsokontrollprogram
För vissa djursjukdomar finns det ett lagstadgat hälsokontrollprogram, vilket innebär att det regelbundet tas prover på djurhållningsplatserna för att följa med sjukdomens förekomst. Till exempel vissa typer av nöt-, svin och fjäderfägårdar måste höra till ett obligatoriskt hälsokontrollprogram för att bekämpa salmonella.

Tilläggsinformation om djursjukdomar: Livsmedelsverket

Import och export av djur

Vid import och export av djur finns det en risk att djursjukdomar sprids och därför regleras de genom lagstadgade krav. Kraven gällande införsel och utförsel varierar beroende på vilket slags djur det är fråga om. Destinationslandet eller ursprungslandet spelar också en roll, särskilt om det är fråga om EU:s interna marknad eller länder utanför EU.

Det kan ta mycket tid innan import- och exportkraven är uppfyllda, bland annat på grund av eventuella djurundersökningar som krävs. Det är således skäl att börja med förberedelserna för djurets resa i god tid före resan.

Illegal import
Att importera ett djur mot bestämmelserna, det vill säga illegal import, innebär alltid en stor risk både för djurs och människors hälsa. Den som importerar djuret är ansvarig för att alla importkrav uppfylls och för eventuella kostnader som en illegal import leder till.

Exportintyg
Om exporten av ett djur kräver ett officiellt veterinärintyg, undersöker stadsveterinären djuret och skriver ut ett exportintyg.

Personen som ska exportera djuret är ansvarig för att ta reda på vilka krav för exporten som mottagarlandet har.

Det vilar på utförarens ansvar att ta reda på exportbestämmelserna. Stadsveterinärerna eller Livsmedelsverket kan ge rådgivning vid behov. Detaljerad information om exportkraven, såsom behövliga intyg, fås på mottagarlandets ambassad.

Tilläggsinformation om att resa med djur: Livsmedelsverket

Döda djur

Husdjur och hobbydjur

Döda sällskapsdjur får begravas om det inte medför sanitär olägenhet. Djur får grävas ned endast med fastighetsägarens tillstånd. Sällskapsdjur kan också föras till smådjurskrematorier för att kremeras. Veterinärmottagningarna har avtal med krematorierna om kremeringstjänst.

Döda hästar får grävas ned med fastighetsägarens tillstånd. Nedgrävningen får inte medföra fara för människors eller djurs hälsa och djurkroppar får inte grävas ned på ett grundvattenområde.

Produktionsdjur

Hela östra Nyland hör i till ett uppsamlingsområde för avlivade produktionsdjur. Nötkreatur, får, svin, getter och fjäderfä får inte grävas ner, utan kropparna ska föras till en förbränningsanläggning.

Dödfödda djur får dock grävas ned i hela landet, likaså döda fåglar i anläggningar med färre än hundra fåglar.

Vilda djur

Små vilda djur och fåglar som påträffas döda i bostadsområden kan föras bort med blandavfallet eller grävas ner i marken. Döda djur som påträffas i skogen kan lämnas kvar, naturen tar hand om dem.

Om ett kadaver förorsakar sanitär olägenhet är det markägaren som ansvarar för att kadavret avlägsnas. På landsvägsområden är det Destia Oy som sköter markägarens uppgifter och kommunens tekniska enhet ansvarar för gatuområden.

Om du misstänker att ett djur har en sjukdom som kan sprida sig till människor och djur eller om du påträffar många döda djur i ett område, ska du kontakta den lokala stadsveterinären. Döda vilda djur kan också skickas för obduktion till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg.

Om du påträffar ett dött vildsvin eller älgdjur i terrängen ska du kontakta stadsveterinären. Av vildsvinet tas prov som undersöks för afrikansk svinpest. Efter provtagningen ska vildsvinskroppen grävas ned.

Åtel

Användning av åtel är sådan verksamhet, med vilken vilda djur med hjälp av föda lockas till en utfodringsplats där man har för avsikt att fotografera, beskåda eller fälla djuren.

Tilläggsinformation: Livsmedelsverket

Kontaktuppgifter

Ifall du misstänker en smittsam sjukdom, ta kontakt med tillsynsveterinär eller stadsveterinär. Ifall du behöver ett exportintyg år ditt djur, ta kontakt med stadsveterinären.

Tillsynsveterinären når du per epost: valvontaelainlaakari@porvoo.fi
eller per telefon (må-fre kl. 9-10): 0400 692 931.
Ifall ärendet är akut, lämna meddelande på telefonsvararen.

Stadsveterinärernas kontaktuppgifter finns här.

I akuta fall utanför tjänstetid, kontakta jourhavande stadsveterinär (tel. 0600 18998, välj 2: stordjur). Tilläggsinformation om det avgiftsbelagda servicenumret till jourhavande veterinär hittar du här.