Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Hälsosam inomhusmiljö

Förhållandena i bostaden och i övriga vistelseutrymmen ska vara sådana att de inte orsakar sanitära olägenheter för dem som vistas där. En inspektion är ett sätt för hälsoskyddsmyndigheten att utreda om en bostad eller en offenlig lokal medför sanitär olägenhet för dem som vistas i den.

Med boendehälsa avses hälsosamma förhållanden i bostäder, dagvårds- och skollokaler, läroanstalter, barnhem, äldrehem och andra motsvarande offentliga lokaler.

Miljöhälsovårdens uppgift är:

 • att konstatera eventuell sanitär olägenhet
 • begränsa den sanitära olägenheten, om den instans som ansvarar för utrymmena inte skrider till åtgärder för att utreda och eliminera olägenheten

Med sanitär olägenhet avses exponering, sjukdomssymtom eller sjukdom som beror på nämnda omständigheter.

Bostadsinspektion

Inspektionen utförs om man misstänker att det finns en olägenhet i bostaden och fastighetsägaren inte har vidtagit åtgärder för att utreda saken.

Vid bedömningen av den sanitära olägenheten och vid inspektionen tillämpas Hälsoskyddslagens bestämmelser.

Eventuella orsaker till sanitära olägenheter

 • för hög eller för låg temperatur i vistelseutrymmet
 • ventilationen är bristfällig eller saknas helt
 • drag
 • fuktskador i konstruktionerna
 • förekomst av mikrober i inomhusluften till följd av fuktskadorna
 • tobaksrök i inomhusluften
 • hög bullernivå eller alltför mycket eko i lokalerna
 • smutsiga lokaler
 • djurrelaterat damm
 • höga radonhalter i inomhusluften
 • skadliga kemiska föreningar i inomhusluften som härrör från byggmaterial, möbler, förbrukade kemikalier och förorenad mark.

Så här inleds utredningen av sanitär olägenhet

Utredningen av sanitär olägenhet i en bostad blir aktuell vid miljöhälsovården efter en skriftlig eller muntlig kontakt från den som bor i bostaden eller bostadens ägare.

Anhängiggörandet förutsätter inlämning av följande uppgifter:

 • invånarens namn och kontaktuppgifter
 • fastighetsägarens namn
 • ägarens eller disponentens kontaktuppgifter
 • orsaken till kontakt (misstanke om sanitär olägenhet)
 • när har anmälaren kontaktat fastighetens ägare/disponenten
 • uppgifter om tidigare undersökningar samt konstaterade skador

En begäran om åtgärder tas upp i anmälningsordning, i huvudsak inom två månader.

Så här går en bostadsinspektion till

Förberedelser för en inspektion

Före inspektion ska man undvika rökning, användning av starkt doftande ämnen, matlagning och ventilation genom fönster i utrymmet som ska granskas.
Planritningar och VVS-ritningar samt eventuella utredningar av gjorda renoveringar och mätningar ska skaffas på förhand. Hälsoinspektören bekantar sig med dem i samband med inspektionen.

Så här går en bostadsinspektion till

På basis av de förhandsuppgifter som anmälaren och fastighetsägaren har gett riktas inspektionen till de utrymmen där man speciellt misstänker sanitär olägenhet, samt till riskkonstruktioner.

Under det första inspektionsbesöket intervjuas invånaren och bedöms förhållandena i bostaden. Bedömningen görs som en sensorisk kontroll och vid behov görs även en bedömning av hur ventilationen fungerar. Dessutom kan man göra riktgivande mätningar av ytfukt och mätningar av inomhusluftens temperatur, fuktighet och koldioxidhalt.

Efter den första inspektionen bedömer hälsoinspektören behovet av tilläggsundersökningar och konditionsundersökning. Inspektören kan kräva att den som ansvarar för fastighetens underhåll låter göra undersökningarna. Den som utför undersökningarna ska uppfylla de kompetenskrav som beskrivs i hälsoskyddslagen och i förordningen om boendehälsa. Tidigare undersökningar tas i beaktande i mån av möjlighet.

Om bostadsinspektionen skrivs ett protokoll som skickas till alla parter. I inspektionsprotokollet bedöms den sanitära olägenheten och ges uppmaningar för vad som är nödvändigt för att olägenheten avlägsnas. Handlingarna är offentliga med undantag av uppgifter som är sekretessbelagda enligt lagen, till exempel uppgifter om invånarens hälsotillstånd.

Om uppmaningen inte följs kan miljöhälsosektionen i Borgå kräva att bristerna repareras eller ge ett förbud mot att bo i bostaden. Upphävande eller begränsning av förbudet är möjligt endast genom miljöhälsosektionens beslut.

Uppföljning av uppmaningar att utföra åtgärder i bostaden och avslutande av behandlingen

Hälsoinspektören följer upp hur uppmaningarna och kraven att åtgärda bristerna har följts genom att göra en ny inspektion. Inspektionen kan gälla bostadsutrymmen eller begärda utredningar. Ärendets behandling avslutas när den sanitära olägenheten har åtgärdats. En ny inspektion är avgiftsbelagd.

Om det inte finns skäl att ge uppmaningar eller förelägganden avslutas ärendets behandling i regel med ett inspektionsprotokoll. Om kunden kräver det, kan servicechefen för miljöhälsovården ge ett skriftligt beslut i ärendet där man avgör behovet av tilläggsutredningar eller reparationer i en situation där inspektören inte har hittat tecken på sanitär olägenhet. Ändring i beslutet kan sökas hos miljöhälsosektionen i Borgå.

Misstänker du sanitär olägenhet?

Kontakta en läkare, om du får symtom som du misstänker att beror på förhållandena inomhus. Symtom som berör skolutrymmen ska alltid meddelas också rektorn och skolhälsovården. Företagshälsovården bör underrättas om symtom som berör arbetslokaler.

Miljöhälsovården deltar vid behov i utredningen och elimineringen av sanitära olägenheter i bostäder och allmänna vistelseutrymmen.

I offentliga lokaler, ex. daghem och skolor

Om du misstänker sanitär olägenhet i vistelseutrymmen eller i inkvarteringslokaler kontakta ledningen för inrättningen. Kontakta rektorn i skolorna och i daghem föreståndaren för daghemmet. De flesta offentliga lokaler och inrättningar har färdiga åtgärdsmodeller för misstänkta sanitära olägenheter. Du kan också underrätta miljöhälsovården om dina misstankar.

I ett eget egnahemshus

Det snabbaste sättet att utreda en sanitär olägenhet är att vända sig direkt till ett företag som utför konditionsutvärderingar och inomhusutredningar. I första hand gäller det att ta reda på vad det är som orsakar inomhusproblemen och därefter planera och genomföra behövliga åtgärder. Du kan också kontakta miljöhälsovården för ytterligare anvisningar.

I hyreslägenhet

Kontakta disponenten som ansvarar för fastighetens underhåll eller ägaren av lägenheten. Om varken ägaren eller disponenten tar itu med att utreda eller åtgärda de sanitära olägenheterna, kan du kontakta miljöhälsovården.

I aktielägenhet

Kontakta antingen en representant för bostadsaktiebolaget eller disponenten. Om varken bostadsaktiebolagets representant eller disponenten tar itu med att utreda eller åtgärda de sanitära olägenheterna, kan du kontakta miljöhälsovården.

På din arbetsplats

Kontakta din arbetsgivare och arbetarskyddsorganisationen.

Minneslista för den som köper bostad

Vid köp och försäljning av bostad finns det olika förfaringssätt, begrepp, dokument och lagar samt ansvar såväl som försäljare som en köpare. Det är bra att bekanta sig med dessa med omsorg tillsammans med en expert och begär stöd av en sådan för bedömning av bostaden.

Granska hela bostaden omsorgsfullt, både insidan och utsidan, innan du fattar beslut om köp. Fäst uppmärksamhet vid lukter samt spår efter fukt i väggar och tak. Kontrollera att ytorna är hela. Kontrollera också att de grundläggande systemen, bl.a. uppvärmning och ventilation, och hushållsmaskiner och -apparater fungerar normalt och att det finns friskluftsventiler i bostaden.

I gamla hus har man möjligen använt stenkolstjära (kreosot), asbest eller andra skadliga ämnen. Utred tillsammans med en expert om sådana ämnen finns i byggnaden så att de som bor där kan utsättas för dessa ämnen.

På utsidan av byggnaden lönar det sig att kontrollera att ytvattnet rinner bort från huset och att takvattnet leds ut från fasaden eller till ett dagvattenavlopp. Till dräneringsbrunnar får takvattnet inte ledas.

Vid köp av bostad löner det sig alltid att låta utföra en konditionsgranskning. Läs noga rapporten från konditionsgranskning av bostaden. Begär att konditionsgranskaren bedömer betydelsen av granskningens resultat, vilka reparationer som behövs och hur brådskande de är, vilka ytterligare undersökningar som behövs och vilka riskfyllda konstruktioner som behöver hållas under uppsikt samt vilka åtgärder som rekommenderas för att förebygga olägenheter.

Utred med försäljaren följande punkter om du planerar köpa en bostad:

 • Resultaten från mätningar av radon i bostaden
 • Genomförda reparationer och grundliga renoveringar i bostaden
 • Eventuella tidigare misstankar om sanitär olägenhet och metoder som använts för att avhjälpa dem
 • Eventuella av myndighet meddelade begränsningar för användningen eller förbud mot boende i bostaden.
 • Bostadens ventilationssystem och friskluftsintag samt eventuella föroreningskällor nära bostadens friskluftsintag.

Om det är fråga om ett egnahemshus, är det också skäl att utreda:

 • Om fastigheten inte är ansluten till ett avloppsnät, ta reda på systemet för behandling av avloppsvatten och när systemet har godkänts. Den kommunala miljövårdsmyndigheten ger anvisningar om kraven på behandling av avloppsvatten.
 • Om fastigheten inte är ansluten till ett vattenledningsnät, ta reda på hushållsvattenbrunnens typ och kondition, och begär att få se resultaten från den senaste undersökningen av vattnet. Miljöhälsovården ger dig anvisningar om kvalitetskraven på hushållsvatten och de vanligaste problemen med brunnsvatten.
 • Om fastigheten inte är ansluten till ett vattentjänstverks vatten- och avloppsnät, ta också reda på, om fastigheten ligger inom ett vattentjänstverks/vattenandelslags verksamhetsområde, där fastigheterna har anslutningsskyldighet.
 • Hos kommunens byggnadstillsynsmyndighet kan du kontrollera att den byggnad/de byggnader som är till salu är godkända för det av säljaren angivna användningsändamålet samt att de godkänts vid slutsyn. Att byggnaden genomgått slutsyn betyder att byggnadsarbetena blivit slutförda i enlighet med bygglovsansökan. Hos byggnadstillsynsmyndigheten kan du också kontrollera att huset inte innehåller olovliga utbyggnader eller ändringar.
 • Är det fråga om en strandfastighet, lönar det sig att ta reda på vattnets kvalitet och faktorer som utgör en risk för vattnets kvalitet. Om där finns en allmän badstrand, har miljöhälsovården information om badvattnets kvalitet. Av den kommunala miljövårdsmyndigheten kan du begära information om vattendragens kondition i området.

Om det är fråga om ett bostadsbolag, är det också skäl att utreda:

 • Rökförbud som sökts eller utfärdats för lägenhetsbalkonger, utomhusområden eller lägenheter.
 • Genomförda och planerade grundliga renoveringar i bolaget.

Boendehälsa

Med boendehälsa avses hälsosamma förhållanden i bostäder, dagvårds- och skollokaler, läroanstalter, barnhem, äldrehem och andra motsvarande offentliga lokaler.

Skadedjur och skadeinsekter

De mest allmänna skadedjur som förekommer i bostäder är olika insekter och gnagare. De vanligaste insekterna är silverfiskar (nattsmyg), myror och skadedjur i livsmedel. Insekter kan även komma in i bostaden utifrån. Om du hittar en insekt i din bostad som inte hör hemma där kan du kontakta miljöhälsovården. Vid behov kan vi hjälpa dig att identifiera arten och ge råd gällande bekämpning av skadedjuret.

Byggnadens konstruktioner och våtutrymmen är mottagliga för olika skadeinsekter. Särskilt fuktiga konstruktioner lockar till sig insekter, eftersom få arter kan leva i en torr omgivning. Skadedjuren i konstruktionerna kan vara av olika arter och känns oftast igen på basen av de spår som de lämnar efter sig.

För att bekämpningen ska lyckas är det ändamålsenligt att överlåta omfattande och krävande bekämpning till ett företag som har specialiserat sig på bekämpning av skadedjur. Kontaktuppgifter hittar du via internet.

Identifiering och bekämpning av skadedjur

Anvisningar för att utreda sanitär olägenhet

Målet med dessa anvisningar är att förtydliga hälsoskyddslagens tolkningar och tillämpande då man utreder misstankar om sanitär olägenhet i bostäder. Avsikten med anvisningarna är att förenhetliga bostadsinspektioner som utförs i praktiken så att tillvägagångssättet uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen, byggnadernas sanitära olägenheter utreds effektivt och de resurser som hälsoskyddsmyndigheterna har till sitt förfogande räcker till för att administrativt ordna en kvalitativ tillsyn.

Tobaksrök i bostäder

Tobaksrök som kommer in utifrån eller från andra håll i byggnaden på grund av läckande konstruktioner eller felaktigt fungerande ventilation kan också utgöra en förorening i inneluften.

Ren och frisk inomhusluft

En ren och frisk inomhusluft stöder funktionsförmågan, hälsan och inlärningen. I inomhusluften kan det emellertid finnas många olika skadliga faktorer som i regel orsakar lindriga symtom som går över då exponeringen upphör.