Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Sanitära olägenheter i livsmiljön

I livsmiljön kan förekomma sanitära olägenheter. Verksamhet kan förorska sanitär olägenhet och genom övervakning vill man trygga en hälsosam livsmiljö.

Miljöhälsovården övervakar tillsammans med andra myndigheter verksamhet som kan förorsaka sanitära olägenheter, det vill säga men för hälsan i livsmiljön. Målet för övervakningen är en hälsosam livsmiljö.
Miljöhälsovården informerar också om sanitära olägenheter i livsmiljön och ger anvisningar om hur man skyddar sig mot dem.

Miljöhälsovården och miljövårdsmyndigheterna samarbetar vid klarläggandet av sanitära olägenheter i livsmiljön. Ärendet avgörs av den myndighet som är behörig i ärendet.

Misstänker du sanitär olägenhet i din omgivning?

Kontakta först den som orsakat olägenheten, om det i din livsmiljö förekommer:

 • betydande olägenheter i form av rök, lukt, damm eller buller
 • sanitära olägenheter som orsakas av skadedjur, eller
 • om du misstänker att brunnsvatten, badvatten eller mark riskerar att förorenas.

Om den som orsakat olägenheten inte vidtar nödvändiga åtgärder för att eliminera eller begränsa olägenheten så kontakta miljöhälsovården eller miljövårdsmyndigheterna.

Gnagare och fåglar

Vid bekämpningen av råttor är de förebyggande åtgärderna viktiga. Bäst begränsar man förekomsten av råttor genom att stoppa näringstillgången för dem. Det är alltid på fastighetsägarens ansvar att ordna med bekämpningsåtgärderOm du märker att råttornas antal i omgivningen ökar så tag kontakt med hälsoskyddsmyndigheten.
Om fåglar matas på fel sätt kan det även uppstå sanitära olägenheter.

Råttor smutsar ner, förstör livsmedel med sin avföring och gnager sönder konstruktioner och anordningar. Utöver de ekonomiska skadorna kan råttorna genom sin avföring sprida smitta och skadeinsekter till människor och djur.

Råttan är ett skyggt djur som rör sig huvudsakligen om natten. Om man observerar råttor på dagen tyder det ofta på att det finns fler råttor än normalt i ett område. Riklig förekomst av råttor beror ofta på bristande avfallshantering och kompostering. Också felaktig fågelmatning kan orsaka problem med råttor. I likhet med andra gnagare i naturen växlar också råttornas antal enligt årstiderna.

Det viktigaste är att förhindra tillgången på föda då man bekämpar råttor och vidtar förebyggande åtgärder. Avfallsbehållarna ska vara hela och de ska rengöras regelbundet. Det är alltid på fastighetsägarens ansvar att ordna med bekämpningsåtgärder.

Det är viktigt att notera följande punkter för att det inte skall uppstå ett större problem med råttor:

 • avfallsbehållarna ska vara hela och de ska rengöras regelbundet
 • kontrollera att kompostens konstruktion här hel och tät där matavfall komposteras
 • håll gårdsplanen ren och samla t.ex. äppel bort regelbundet
 • i en öppen kompost får man enbart kompostera trädgårdsavfall såsom trädens löv och kvistar
 • matavfall skall inte mellanlagras på t.ex. balkonger eller terasser
 • genom att ge rikligt med mat åt fåglarna matar du lätt även råttor
 • sätt inte matrester i avloppet

Gårdsplanen och omgivningen

Gårdsplanen och fastighetens omgivning ska vara ren och snygg, så att det inte finns skyddade platser där råttorna kan bygga bon. Exempelvis stenpartier/trähögar och bråte är gynsamma boplatser för råttor. Om du ser råttor på din egen gårdsplan och de förekommer under olika byggnader så vidta genast bekämpningsåtgärder.

Om avfallshanteringen i en fastighet inte sköts enligt bestämmelserna och orsakar sanitär olägenhet enligt hälsoskyddslagen, kan hälsoskyddsmyndigheten vidta åtgärder mot den som orsakar skadan.

Utfodring av fåglar

Då man bor i ett tätt bebyggt område skall man ta hänsyn till grannarna. Om matningen har ordnats fel, kan detta förorsaka sanitära olägenheter: Fåglar och andra smådjur smutsar med sina avföringar gårdar, balkonger, barnens lekplatser och andra uppehållsplatser. Dessutom kan djuren sprida smittsamma sjukdomar, till exempel salmonella. Smulor av bröd och bullar som blir kvar på matningsstället och dess omgivning lockar även andra skadedjur så som råttor, måsar, stadsduvor och kråkor.

Fåglar får matas endast på vintern. På sommaren hittar fåglarna föda i naturen och matningen kan förvränga deras naturliga beteende. Även på vintern ska matningen alltid ske i en liten skala och på ett fågelbräde som särskilt gjorts för detta ändamål. Att stora fåglar kan komma till fågelbrädet ska hindras. Man bör speciellt komma ihåg att mat aldrig får placeras direkt på marken.

Djurhållning

Djurhållning får inte medföra olägenheter i form av lukt eller buller, och inte heller risk för förorening av brunnsvatten.

Om du misstänker att djurhållningen förorsakar sanitär olägenhet i din omgivning tag kontakt med miljöhälsovården.

Omfattande hållning av sällskaps- eller hobbydjur och hållning av produktionsdjur kräver en registrering hos landsbygdsenheten.

Anmälningspliktig djurhållning:

 • Fjäderfä
 • Får och getter
 • Bin och humlor
 • Hästar
 • Nötdjur
 • Kaniner (yrkesmässig verksamhet)

Minneslista för dig som håller höns som hobby:

 • Registrera dig som hönsdjurhållare hos landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun
 • Den som håller fåglar skall beakta att en galande tupp, på ett planerat område inom staden, kan förorsaka störande ljud.
 • Håll fjäderfä inomhus på våren
 • Läs de djurskyddslagar som gäller hönor
 • Ta reda på de bestämmelser som gäller vid försäljning eller överlåtelse av hönsägg
 • Gör dig förtrogen med de tillståndsärenden som berör byggande av djurstall
 • Bekanta dig med de krav som gäller slakt och avlivande av höns och ta reda på hur du kan bortskaffa döda eller avlivade höns
 • Om du planerar import av höns från utlandet, ta reda på importbestämmelserna i god tid
 • För bok över läkemedelsbehandling och antalet döda djur

Katter som övervakas av ägaren

Ägaren till en katt ska sörja för att djuret mår bra, att platsen där djuret vistas är trygg och att risken för att katten rymmer är så liten som möjligt. Katten kan rastas, antingen i koppel eller annars under uppsikt av ägaren. Kattavföring exempelvis på barnens lekplatser och i sandlådor utgör en hälsorisk.
Om förvildade katter orsakar sanitära olägenheter, ska djurets ägare eller fastighetsägaren vidta behövliga åtgärder.

Herrelösa katter kan orsaka skada på offentlig och privat egendom. Därtill utgör kattavföring på barns lekplatser och i sandlådor en hälsorisk, eftersom barn kan få parasitsmitta från djuravföring. Djurets ägare är ersättningsskyldig för skada på egendom som orsakas av sällskapsdjur. Ägaren ska se till att djuret mår bra, att förvaringsutrymmet är tryggt för djuret samt att djuret rastas, antingen i koppel eller annars under uppsikt av ägaren. Om herrelösa katter finns bestämmelser bland annat i ordningslagen, djurskyddslagen, jaktlagen och hälsoskyddslagen. I strafflagen finns bestämmelser om skadegörelse samt om hemfridsbrott.

Håll katten kopplad

Enligt 14 § i ordningslagen 27.6.2003/612 ska tillses att katten inte kommer ut på motionsslingor eller andra likande löparbanor okopplad och inte alls ut på allmänna badstränder, på områden reserverade som lekplats för barn, på torg under torgtid, i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner, om det inte är särskilt tillåtet. Efterlevnaden av ordningslagen övervakas av polisen.

Katt på rymmen

Djurskyddslagen förpliktar kattägaren att ordna en trygg förvaringsplats för sin katt, där risken för att katten rymmer är så liten som möjligt. Att låta katten springa lös utan uppsikt anses vara lika med att utsätta och överge katten. Enligt den europeiska konventionen om skydd av sällskapsdjur, som har satts i kraft genom förordning, är det förbjudet att överge ett sällskapsdjur. Efterlevnaden av djurskyddslagen övervakas av tillsynsveterinären, kommunalveterinären och polisen.
På sin egen gårdsplan har var och en som påträffar där ett sällskapsdjur som är hemlöst eller som kommit vilse rätt att fånga djuret.

Plats för mottagning av hittedjur

Information om mottagningsställen för hittedjur finns här
Om du vet, vem som äger katten, bör du återlämna katten direkt till ägaren. Avlivande av förvildad katt
Med stöd av jaktlagen får områdets eller fastighetens ägare döda en katt som är förvildad. Avlivandet får endast ske på ett sätt som är godkänt enligt djurskyddslagen. För att använda skjutvapen i tätort krävs tillstånd av polisen. Förvildade katter kan också betraktas som skadedjur enligt 31 § i hälsoskyddslagen, och fastighetens ägare eller innehavare kan med stöd av hälsoskyddslagen åläggas att utrota dem.

Utlåning av fällor

Fällor som man kan använda för att fånga vilsekomna eller förvildade katter får man låna från stadsveterinärens mottagning i Borgå stad eller från Borgånejdens djurskyddsförening.

Tilläggsuppgifter ger tillsynsveterinären vid Borgå stad.

Småskalig vedförbränning

Användningen av eldstäder får inte medföra olägenheter för andra bostäder i form av rök. Småskalig vedförbränning ska också annars utföras så att antalet partiklar i andningsluften inte ökar oskäligt mycket. Med följande enkla tips kan du minska utsläppen vid förbränning av ved och effektivera utnyttjande av vedens energi:

 • Iakta tillverkarens anvisningar om användningen av eldstaden
 • Bränn endast torr och ren ved. Veden borde vara från fjolåret, dvs. ha torkat över två somrar.
 • Lägg veden i eldstaden luftigt och om möjligt horisontalt. Lägg veden så, att den inte rör eldstadens väggar. Fyll eldstaden högst till hälften. Som tändved kan du använda bl.a. spån och trästickor.
 • Tänd kaminen uppifrån (allmän rekommendation). Använd små ved när förbränningen börjar och större vedklabbar när eldstaden har blivit varm.
 • Sätt i vedklabbar när de tidigare nästan har brunnit.
 • Kontrollera att förbränningen lyckas. Röken från skorstenen borde ha en vit eller lite grå färg.

Avfall och avfallsvatten

Miljöhälsovården och miljövårdsmyndigheterna samarbetar vid klarläggandet av sanitära olägenheter i livsmiljön.

Behandlingen och avledandet av avfall och avloppsvatten ska skötas så att det inte uppstår luktolägenhet, risk för förorening av brunns- eller badvatten eller tillfälle för skadedjur att föröka sig. Den kommunala miljövårdsmyndigheten övervakar behandlingen av avfall och avloppsvatten.

Om fastighetens avfalsshantering inte uppfyller förordningen och det uppstår sanitär olägenhet enligt hälsoskyddslagen kan hälsoskyddsmyndigheten vidta åtgärder mot den som förorsakar sanitär olägenhet.

Beredskap för specialsituationer

Miljöhälsovården samarbetar också med andra myndigheter och inrättningar när det gäller beredskapen att förebygga, utreda och eliminera sanitära olägenheter som kan uppkomma vid olyckor och i specialsituationer. Beredskapen beskrivs i en beredskapsplan för miljöhälsovården. För händelse av nedfall av radioaktiv strålning har det dessutom utarbetats beredskapsanvisningar:

 • hushåll
 • livsmedelslokaler
 • husdjursgårdar

Miljöhälsovården deltar regelbundet i beredskapsövningar som regionalförvaltningsmyndigheten och räddningsmyndigheterna ordnar.