Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Hushållsvatten

Med hushållsvatten avses vatten som är avsett som dricksvatten, för matlagning eller för andra hushållsändamål.

Hushållsvatten ska uppfylla de kvalitetskrav och -rekommendationer som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat. Syftet med myndighetstillsyn är att förebygga sanitära olägenheter som beror på vattnet samt att garantera vattnets tekniska och estetiska kvalitet. Ett vattenverk ansvarar för kvaliteten på det vatten som tillhandahålls och att ge information åt vattenanvändarna om vattnets kvalitet.

Vattnet kan distribueras via ett vattenledningsnät, i tankar, flaskor eller cisterner. Vattenverket ansvarar för vattnets kvalitet fram till fastighetens anslutning. Fastigheten i sin tur ansvarar för vattenrörens och vattenanordningarnas inverkan på vattnets kvalitet.

Hushållsvatten är också det vatten som ett livsmedelsföretag använder vid livsmedelstillverkning, -förädling, -förvaring och när livsmedel förs ut på marknaden.

Som hushållsvatten betraktas däremot inte vatten som används enbart för byktvätt, städning eller i toaletter och badrum.

Vattenverk och vattenandelslag

Anläggning som levererar hushållsvatten och som har egen produktion eller behandling av vatten ska senast tre månader innan man planerar inleda eller göra ändringar i verksamheten ansöka om godkännande av verksamheten.

Vattenverket ska i sin ansökan påvisa att vattenbehandlingen är tillräckligt effektiv med beaktande av råvattnets kvalitet och eventuella risker samt att vattnets säkerhet och kvalitet kan garanteras.

Senast 30 dygn innan verksamheten inleds ska en skriftlig anmälan göras till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om följande verksamheter inom ett vattendistributionsområde:

 • anläggningar som levererar hushållsvatten och vattenandelslag som köper sitt vatten
 • hushållsvattenbrunn som är gemensam för flera fastigheter (antalet vattenanvändare är över 50 eller den levererade vattenmängden minst 10 m3/dygn)

Ansökningsblankett för anläggning som levererar hushållsvatten eller anmälningsblankett för distributionsområdet hittar du bland miljöhälsovårdens blanketter och anvisningar.

När verksamhetsutövaren byts, ska den nya verksamhetsutövaren underrätta den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om saken.

Livsmedelslokal med eget brunnsvatten

Verksamhetsidkare som använder eget brunnsvatten i livsmedelslokal är:

 • skolornas och daghemmens kök
 • livsmedelsaffärer
 • restauranger
 • övriga livsmedelslokaler

Uppgifter om brunnen och resultaten av brunnsvattenundersökningarna ska fogas till ansökan om godkännande av livsmedelslokal. av brunnsvattnet.

Då eget brunnsvatten används som ett led i offentlig eller kommersiell verksamhet (t.ex. föreningslokal, livsmedelslokal eller inkvarteringslokal), får den kommunala hälsoskyddsmyndigheten information om detta i samband med den anmälan som görs om verksamheten.

Brunnsvattnet övervakas genom regelbundna provtagningar. I det beslut som fattas om verksamheten ingår också ett beslut om kontrollundersökningar av brunnsvattnet.

Kontroll av hushållsvattnets kvalitet, provtagning, program för kontrollundersökningar

Miljöhälsovården övervakar vattenverkens vattenkvalitet genom regelbundna prover i olika delar av vattenledningsnätet och vattentäkten före och efter vattenbehandlingen. Vidare uppföljer man regelbundet vattentäkterna och deras närmaste omgivning, vattentornen samt resultaten av vattenverkens egen driftkontroll.

Program för kontrollundersökningar av vattenverkens hushållsvatten

Vattenverket ansvarar för kvaliteten på det vatten som levereras. Vattenverket skall regelbundet ge information åt vattenanvändarna om vattnets kvalitet.

 • Miljöhälsovården övervakar vattenverkens vattenkvalitet genom regelbundna prover
 • Prover tas i olika delar av vattenledningsnätet och vattentäkten före och efter vattenbehandlingen
 • Resultaten av vattenverkens egen driftkontroll kontrollera regelbundet
 • Genom regelbundna inspektioner följer man med vattentäkterna och deras närmaste omgivning

Vattenverk som distribuerar hushållsvatten ska i samarbete med hälsoskyddsmyndigheten utarbeta ett program för kontrollundersökningar. Via programmet för kontrollundersökningar bedöms riskfaktorerna beträffande vattenkvaliteten samt behovet av regelbundna provtagningar.
Till programmet fogas dessutom vattenverkets beredskapsplan med tanke på olika störningar i vattenkvaliteten.

Har du misstankar om vattnets kvalitet?

Om du upptäcker ovanliga förändringar i vattenledningsvattnet, ska du kontakta disponenten eller vattendistributören. Misstänker du att vattnet orsakar sjukdomar, kontakta miljöhälsovården. Utanför tjänstetiden bör du kontakta jouren vid hälsocentralen och vattenverkets journummer.

Hushållsbrunnar

Innan man tar i bruk en ny brunn bör man låta kontrollera brunnsvattnets kvalitet på ett laboratorium. Det finns skäl att låta kontrollera vattnet med tre års intervaller, eftersom det ofta inte går att upptäcka eventuella kvalitetsproblem om man förlitar sig på sina sinnesintryck.

Varje gång då brunnsvattnets kvalitet på kort tid har förändrats bör man låta undersöka kvaliteten. Om vattnet är uppenbart förändrat, bör man inte dricka det utan att koka upp det. Det lönar sig att regelbundet kontrollera även brunnskonstruktionernas skick.

Brunnsvattnets kvalitet kan märkbart förbättras enbart genom att sanera brunnen. Man skall fästa uppmärksamhet vid konstruktionernas skick, fogarnas tätning, vädringen i brunnen och avledande av ytvatten.

Typiska problem i ringbrunnarnas vatten:

 • höga halter av markbakterier
 • förekomster av tarmbakterier
 • höga halter av järn och mangan
 • vattnet är alltför surt

Vanliga kvalitetsproblem hos borrbrunnsvatten:

 • lukt förorsakad av svavelväte
 • hög salthalt i vatten intill kusten och i närheten av huvudvägarna
 • hög radonhalt

Fluoridhalten är ofta hög

Ett särskilt problem i Östra Nyland är den höga fluoridhalten i brunnsvatten. Fluorid är ett problem främst i borrbrunnarna, men tidvis iakttas alltför höga halter också i ringbrunnar.

Radon och uran i dricksvattnet

Östra Nyland hör till ett område där det har konstaterats höga halter av radon och uran främst i borrbrunnar. Radonet frigörs i luften då man använder vatten, så lungorna utsätts för en stråldos då man andas in radonet. Radon i dricksvatten orsakar en stråldos också för magsäcken. Uranets kemiska giftighet är en större risk än den stråldos den förorsakar. Uran är skadligt främst för njurarna.

Borrbrunnars radon- och uranhalter borde undersökas för att undvika hälsorisker. Om radon- eller uranhalten i brunnsvatten är hög är det bästa alternativet att ansluta till kommunalt vatten. Ifall det inte är möjligt kan hushållsvatten rengöras från skadliga ämnen.

Behandling av brunnsvatten

Brunnsvattnets kvalitet kan märkbart förbättras enbart genom att sanera brunnen. Man skall fästa uppmärksamhet vid konstruktionernas skick, fogarnas tätning, vädringen i brunnen och avledande av ytvatten.

Kemikala orenheter i brunnsvatten

Kemiska föroreningar som förekommer naturligt i marken kan lösa sig i brunnsvatten. Också riktigt klart vatten som smakar gott kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsan. Till exempel arsenik, fluorid, radon och uran har varken lukt eller smak, inte ens vid höga halter. Järn och mangan smakar unket och kan färga vattenarmaturer och textilier.

Brunnsvatten och kemikalier

Att brunnsvattnet förorenas av kemikalier är ett ovanligt fenomen. Tidvis förekommer ändå kvalitetsproblem i brunnsvattnet till följd av ovarsam förvaring av bensin och värmeöverföringsvätskor som läcker ur värmebrunnar.

Områdesvisa analysresultat för brunnsvatten

Hälsoskyddet i Borgå har undersökt resultaten för de analyser av brunnsvatten som hälsoskyddet har kännedom om samt gjort en sammanfattning av resultaten områdesvis. Sammanfattningen är avsedd att åskådliggöra den allmänna bilden av brunnsvattnets kvalitet i olika områden och att göra det lättare för enskilda personer att själva bedöma om deras eget brunnsvatten har speciella drag som är värda att notera.

Proverna av brunnsvatten har tagits under åren 2006–2015 från privatpersoners brunnar för engångsanalyser. Denna sammanfattning omfattar cirka 450 resultat från analyser av vatten (både från ringbrunnar och från borrbrunnar). De flesta tillgängliga analysresultaten gäller brunnar i Borgå, Sibbo och Lovisa. Resultaten är sammanställda per stadsdel för områden där uppgifter fanns att tillgå om flera brunnar.

Hushållsvattnets kavlitet och tillsyn i Finland

I Finland är hushållsvattnet som vattentjänstverken levererar av mycket god kvalitet och det är tryggt att använda det. Lagstiftningen om hushållsvattnets kvalitet förutsätter att det i hushållsvattnet inte får finnas sådana organismer eller ämnen som kan medföra sanitära olägenheter för vattenanvändaren.

Lagstiftningen klassificerar vattenverken som stora eller små anläggningar. Stora anläggningar är de som levererar minst 10 m3 vatten om dagen eller för minst 50 personers behov. För de allra största anläggningarna som levererar hushållsvatten – sådana som levererar minst 1 000 m3 vatten om dagen eller för minst 5 000 användare – översänds uppgifterna om hushållsvattnets kvalitet till Europeiska kommissionen. Institutet för hälsa och välfärd (THL) sammanställer en årlig rapport om kvaliteten på vattnet hos dessa anläggningar. Rapporten publiceras på Valvira webbplats.

Hälsoskyddsplanerare

Maarit Lönnroth

Hälsoskyddsplanerare

Hanna Sivén

Hälsoskyddsplanerare