Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Lokaler som tas i bruk

Verksamhetsidkaren ska göra en skriftlig anmälan då hen tar i bruk en lokal som fungerar som en offentlig vistelselokal.

Om du har för avsikt att ta i bruk en vistelselokal som är avsedd för offentligt bruk ska du göra en skriftlig anmälan till miljöhälsovården minst 30 dygn innan utrymmena tas i bruk.

Miljöhälsovården utfärdar ett intyg om anmälan till den som gjort anmälan. Intyget är avgiftsbelagt. I sitt beslut kan miljöhälsovården ställa villkor för verksamheten eller meddela förelägganden för förebyggande av sanitär olägenhet. Om det inte går att förebygga sanitära olägenheter, kan inledandet av verksamheten förbjudas helt och hållet.

På basen av anmälan görs en inspektion där man kan ge föreskrifter om hur sanitära olägenheter ska förebyggas. Hälsoinspektörerna övervakar hygienen i verksamheten och tar vid behov hygienprov från ytorna.

Gör motsvarande anmälan vid byte av verksamhetsidkare eller om verksamheten förändras avsevärt eller läggs ner.

En anmälan om en eventuell livsmedelslokal som ansluter till verksamheten behandlas av livsmedelstillsynen.

Grundavgift för tillsyn

För tillsynen över de verksamheter som ska anmälas till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tas ut en grundavgift som uppgår till 150 euro per år. En del aktörer är befriade från grundavgiften till exempel om verksamheten är småskalig. Om samma verksamhetsutövare har flera anmälningsskyldiga verksamheter på samma verksamhetsställe betalas tillsynsavgiften endast en gång. För verksamheter på olika verksamhetsställen uppbärs däremot en avgift per verksamhetsställe.

Lokaler som anmälningsskyldigheten gäller

 • skola eller läroanstalt, undervisningsplats, daghem och plats för anordnande av verksamhet som hänför sig till barns och ungas sammankomster
 • verksamhetsenheter som ger fortlöpande vård inom socialvården
 • för allmänheten öppen konditionssal eller annan motionslokal
 • lokaler som är avsedda för inkvarteringsverksamhet
 • allmänna simbassängsutrymmen (simhallar, badinrättningar), allmänna bastur och motsvarande tvättrum samt omklädningsrum i anslutning till dem
 • skönhetssalong, tatueringssalong eller någon annan lokal där det utförs hudbehandling
 • solariesalong
 • andra anläggningar eller lokaler där verksamheten kan orsaka sanitär olägenhet med beaktande av antalet användare och verksamhetens art

Uppgifter som ska framgå av anmälan

 • verksamhetsidkarens kontaktuppgifter
 • uppgifter om var den plats som reserverats för verksamheten är belägen
 • behövliga ritningar (planritning och inredning)
 • utredning om ventilationen/mätningsprotokoll
 • utredning över den tilltänkta verksamheten och
 • övriga uppgifter som behövs för att förebygga hälsoskador
 • I anmälan beskrivs de sanitära olägenheter som verksamheten kan orsaka bosättningen ex. buller, damm, vibrationer, luktolägenheter, risk för föroreningar av dricksvatten- och badvatten, inverkan på förekomsten av skadedjur

I anmälan ska dessutom nämnas hur man avser att förebygga sanitära olägenheter.

Bassängvatten och kontroll av vattnets kvalitet

Det får inte finnas mikrober, parasiter och inte heller andra ämnen i sådana mängder eller halter att de kan ge människor sanitära olägenheter. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska kontrollera bassängvattnets kvalitet med prover som ska tas regelbundet och dessutom ska den som underhåller anläggningen genom regelbunden driftskontroll kontrollera att vattenbehandlingen fungerar på vederbörligt sätt.

Skönhetsbranschen övervakas av flera olika myndigheter

Ansvaret för övervakningen av skönhetsbranschen har fördelats på flera olika myndigheter. Tukes övervakar att de som erbjuder skönhetsvård och kroppsformning följer konsumentskyddslagen. Dessutom övervakar Tukes kosmetiska preparat exempelvis hår- och tatueringsfärgers säkerhet. Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter ansvarar för övervakningen av hygienen av skönhetsvårdstjänster och Strålsäkerhetscentralen övervakar apparatur som producerar strålning såsom övervakningen av apparatur som ger laserstrålning. Valvira övervakar det medicinska kunnandet vid krävande åtgärder och övervakningen av hälso- och sjukvårdstjänster.

Användningen av solarium och strålning inom skönhetsvården

En stor del av tekniken som används för skönhetsvård bygger på icke-joniserande strålbehandling av huden och kroppen. Tekniker som används är bland annat laser, pulserande ljus (IPL), radiofrekvent strålning (RF), ultraljud, infraröd och ultraviolett strålning. Dessa tekniker använder man till exempel för att ta bort tatueringar eller hårstrån, förbättra (föryngra) huden, avlägsna fett eller celluliter, härda gelélack eller rengöra huden. Det är viktigt att säkerhetsaspekterna beaktas inom skönhetsvården, eftersom för kraftig strålning kan orsaka många olika skador.

Att gå på solarium är inte säkrare än att solbada. Den ultravioletta strålningens verkan är densamma, var man än exponeras. Befolkningsundersökningar som gjorts under de senaste åren pekar på att ett flitigt bruk av solarium kan öka risken att insjukna i melanom. Skadorna beror på solariets effekt, hur känslig hudtyp man har och hur lång tid man tillbringar i solariet.

Boendehälsa

Med boendehälsa avses hälsosamma förhållanden i bostäder, dagvårds- och skollokaler, läroanstalter, barnhem, serviceboende och andra motsvarande offentliga lokaler.