Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Miljöhälsovårdens tillsynsplan och avgiftstabell

Tillsynsplan

Tillsynsplanen för år 2024 som har fastställts av miljöhälsosektionen i Borgå omfattar inspektioner och provtagningar inom de verksamhetsområden som hör till miljöhälsovården samt också beredskapen att utreda misstankar om sanitär olägenhet och avlägsna redan konstaterade sanitära olägenheter.
Planen är i kraft på områden i Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Miljöhälsovårdens lagstiftning förutsätter av kommunerna att det uppgörs en tillsynsplan för miljöhälsovården. Tillsynsplanen ger en heltäckande bild av vad man utför inom miljöhälsovården och hur tillsynen förverkligas.

Tillsynen enligt tillsynsplanen är i huvudsak avgiftsbelagd.

Avgiftstabell

Avgifterna för tillsynen baserar sig på medeltalet av de totala kostnader som uppstår av den producerade tjänsten. Den allmänna grunden för den avgift som påläggs är den tid som åtgår för producerande av tjänsten.

I behandlingstiden ingår kontroll av anmälan eller ansökan, eventuellt begäran om tilläggsuppgifter, registreringsintyg eller beredningen av ett beslut om godkännande och vid behov hörande av sakägare samt den tid som åtgått till begäran av utlåtanden som behövs. Behandlingen av en ansökan om godkännande omfattar även inspektion av utrymmen och anläggningar där man kontrollerar uppgifterna som inlämnats i ansökan samt uppgörande av ett inspektionsprotokoll.

Inspektionernas avgift baserar sig på medeltalet av den inspektionstid som åtgår vid ett tillsynsobjekt och den verksamhet som där idkas. Till inspektionstiden hör förberedelser, utförande av själva inspektionen och uppgörande av ett inspektionsprotokoll och införande av uppgifter på databas. I avgiftstabellen finns inspektionsavgifterna enligt de lagar de underlyder. Förutom inspektionsavgiften uppbärs en besöksavgift som per inspektion täcker i medeltal en timmes körtid från kontoret till tillsynsobjektet. Vid samma besök kan man göra flera inspektioner. Om inspektionen utförs vid miljöhälsovårdens kontor uppbärs ingen besöksavgift.

För inspektion av försäljning av tobak och nikotinpreparat uppbärs ingen skild avgift.

Provtagning
Vatten- och livsmedelprov samt renhetsprov från ytor.

För provtagningen uupbärs de verkliga kostnaderna för försändelser och de verkliga analyskostnader som laboratoriet debiterar.

Veterinärtjänster
Klinikavgiften uppbärs djurvis. Om det finns fler djur än 3 st som skall vacineras är klinikavgiften dock 30 €.

Dessutom uppbärs kundavgift för veterinärjourens telefontjänst ( + lokalsamtalsavgift)