Hoppa till innehåll

En årlig grundavgift för tillsyn

Hälsoskyddslagen

Utöver de tillsynsavgifter som kommunen fastställt tar man i fortsättningen ut en ny grundavgift för tillsynen av de verksamheter som ska anmälas till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Grundavgiften är 150 euro i året. Syftet med grundavgiften är att förbättra kostnadsmotsvarigheten för den kommunala hälsoskyddstillsynen och trygga att tillsynen är kvalitativ. Med hjälp av ändringen främjar man inriktandet av tillsynen på de mest effektiva tillsynsåtgärderna och -metoderna. Grundavgiften gör det möjligt att genomföra tillsynen på ett mer heltäckande och mångsidigt sätt än för närvarande.

Ingen grundavgift tas ut för tillsynen av småföretagare för vilka den årliga grundavgiften för tillsynen är oskälig i förhållande till deras verksamheters behov av tillsyn och styrning.

I hälsoskyddslagen har man också preciserat bestämmelserna om anmälningsskyldigheten genom att precisera vilka verksamhetsutövare som är skyldiga att anmäla ibruktagandet av verksamheter och verksamhetsställen. Det har bland annat gjorts preciseringar i inkvarteringsverksamheter och skönhetssalonger. Dessutom har det i lagen gjorts små ändringar i andra avgifter än grundavgifterna samt i paragraferna om ändringssökande.

Livsmedelslagen

Vid ingången av 2022 tas det ut en årlig grundavgift för tillsyn
från tillsynsobjekt vilket möjliggör rådgivande tillsynsarbete. Som grundavgift för tillsyn tas ut en avgift av skattenatur på 150 euro av alla tillsynsobjekt i registret för livsmedelstillsyn.

Primärproduktion

Avgift tas emellertid inte ut hos registrerade primärproduktionsställen, lanthandlar, allmännyttiga samfund eller aktörer som levererar små mängder frilevande vilt eller kött av okontrollerat frilevande vilt direkt till konsumenter eller till lokala detaljhandelsföretag eller överlåter små mängder renkött eller torkat renkött.

Lanthandel

Med lanthandel avses en livsmedelslokal som är belägen på den glest bebyggda eller den egentliga landsbygden, på landsbygden nära en stad eller i ett lokalt centrum på landsbygden, och vars avstånd till närmaste dagligvarubutik är minst 7,5 kilometer eller som annars är svårtillgänglig och vars försäljning av dagligvaror uppgår till mindre än 2 miljoner euro per år.

Allmännyttigt samfund

Med allmännyttigt samfund avses ett allmännyttigt samfund enligt 22 § i inkomstskattelagen (1535/1992).

Riskbaserad tillsyn

Grundavgiften för tillsyn påverkar inte och är inte bunden till tillsyn av
verksamhetsställen. Även i fortsättningen utövas tillsyn över verksamhetsställen riskbaserat i enlighet med tillsynsplan. För inspektionerna tas ut en avgift enligt miljöhälsovårdens taxa. Tillsyns-frekvensen beror bl.a. på verksamhetens karaktär, omfattning och tillsynshistoria.

Tillsynsregister

Grundavgiften för tillsyn tas ut årligen av alla tillsynsobjekt som finns i registret för livsmedelstillsyn den första dagen av kalenderåret. Av ett tillsynsobjekt som under kalenderåret börjar omfattas av tillsynen ska ingen grundavgift för tillsyn tas ut för kalenderåret i fråga. Om en företagare under kalenderåret anmäler att verksamheten avslutats upphör uttaget av grundavgift för tillsyn vid ingången av det följande kalenderåret.
Uttagandet av grundavgiften för tillsyn upphör först efter företagaren har lämnat en skriftlig anmälan om att verksamheten avslutas till Borgå Miljöhälsovård.

Påföljdsavgift

Nytt i livsmedelslagen är också den administrativa påföljdsavgiften som syftar till att å ena sidan förebygga verksamhet som strider mot livsmedelsbestämmelserna och å andra sidan snabbt och effektivt förhindra att den fortsätter.

Livsmedelsverkets nyhetsbrev och utbildningar

Visste du att också Livsmedelsverket publicerar ett nyhetsbrev? Livsmedelskedjans nyhetsbrev erbjuder aktuell information om livsmedelsbranschen, export och livsmedelskedjans projekt. Nyhetsbrevet publiceras två gånger om året. Du kan beställa nyhetsbrevet till din e-post.

Livsmedelsverket har också tagit i bruk en ny utbildnings- och
evenemangskalender som är öppen för alla.
I den öppna utbildnings- och evenemangskalendern publiceras evenemang och utbildningar för fackmän inom Livsmedelsverkets bransch.