Hoppa till innehåll

Efter godkännande eller handläggning av anmälningen omfattas livsmedelslokalerna av miljöhälsovårdens planenliga tillsyn.

Vår tillsyn omfattar inspektioner, provtagning, rådgivning och handledning. Vi gör inspektioner huvudsakligen enligt Oiva bedömningsanvisningarna och resultaten av inspektionen offentliggörs.

Tillsynsintervallet för varje livsmedelslokal bestäms enligt riskbedömningen. I riskbedömningen tillämpas principerna för det riksomfattande livsmedelstillsynsprogrammet. Med egenkontroll kan du själv påverka antalet inspektioner. Inspektioner för regelbunden tillsyn är avgiftsbelagda.

Förutom den regelbundna tillsynen kan vi även göra inspektioner i livsmedelslokaler till exempel på grundval av klagomål eller misstanke om matförgiftning.

I tillsynen kan vi vid behov använda tvångsmetoder för att garantera livsmedelssäkerheten.

Grundavgift för tillsyn

Förutom inspektionsavgifter tar vi även ut en årlig grundavgift av
tillsynsobjekten. Grundavgiften möjliggör rådgivande tillsynsarbete. Som grundavgift för tillsyn tar vi ut en avgift av skattenatur på 150 euro av alla tillsynsobjekt i livsmedelstillsynsregistret.

Däremot tar vi inte ut avgift av

  • registrerade primärproduktionsplatser
  • bybutiker
  • allmännyttiga samfund
  • aktörer som levererar små mängder frilevande vilt eller kött av okontrollerat frilevande vilt direkt till konsumenter eller till lokala detaljhandelsföretag eller överlåter små mängder renkött eller torkat renkött.

Vi tar ut grundavgiften årligen för alla tillsynsobjekt som finns i livsmedelstillsynsregistret den första dagen av kalenderåret. Om ett tillsynsobjekt läggs till mitt i ett kalenderår tar vi inte ut grundavgift för kalenderåret i fråga. Om du mitt under kalenderåret anmäler att verksamheten läggs ned, upphör uttag av grundavgift för tillsyn vid följande årsskifte.

Vi slutar uppbära grundavgift för tillsyn först efter att du har lämnat in en skriftlig anmälan till Miljöhälsovården i Borgå om att verksamheten läggs ned.

Vad är en bybutik?

Med bybutik avses en livsmedelslokal som är belägen på den glest bebyggda eller den egentliga landsbygden, på landsbygden nära en stad eller i ett lokalt centrum på landsbygden, och vars avstånd till närmaste dagligvarubutik är minst 7,5 kilometer eller som annars är svårtillgänglig. I en bybutik uppgår försäljningen av dagligvaror till mindre än 2 miljoner euro per år.

Vad är ett allmännyttigt samfund?

Med allmännyttigt samfund avses ett allmännyttigt samfund enligt 22 § i inkomstskattelagen (1535/1992).