Hoppa till innehåll

Export och import av livsmedel

Importören ansvarar för att de livsmedel som importeras till Finland är enligt kraven.

Det är i regel fri rörlighet för produkter på EU:s inre marknad, men det är importörens ansvar att till exempel se till att språkkraven på livsmedlens förpackningspåskrifter uppfylls.

Import av animaliska livsmedel på den inre marknaden

Den inre marknaden innebär import från andra EU-länder. Tidigare kallades import av animaliska livsmedel på den inre marknaden för verksamhet vid första ankomstplatser.

Övervakningen av animaliska livsmedel (bland annat kött, mjölk- och äggprodukter, fiskprodukter) på den inre marknaden görs inom kommunernas allmänna Oiva-tillsyn. Aktören ska skriftligt anmäla importverksamheten till miljöhälsovården minst fyra veckor före verksamheten startar eller väsentligt ändras.

Animaliska livsmedel får importeras endast från godkända anläggningar (förutom honung och insektslivsmedel).

Importören av animaliska livsmedel på den inre marknaden ska göra upp en provtagnings- och undersökningsplan för de importerade produkterna och vid egenkontroll beakta de speciella salmonellakraven som berör kött och ägg.

Försändelser av rått nötkött, svinkött eller kött av fjäderfä som levereras till Finland ska innehålla en kommersiell handling om salmonella och undersökningsintyg av laboratorium över genomförd salmonellaundersökning i anläggningen. Äggförsändelser som levereras till Finland ska innehålla ett intyg över gemenskapsintern affär.

Importören bör följa gällande skyddsbeslut som kan förhindra import av livsmedel. På jord- och skogsbruksministeriets webbplats finns gällande skyddsbeslut som begränsar handel.

Importen på den inre marknaden av svin och vildsvin samt därav framställda produkter är tillsvidare begränsad från flera Europeiska länder på grund av Afrikanska svinpesten. Kom ihåg att kontrollera afrikanska svinpestens begränsningar om du planerar import av svinkött.

Övrig import av livsmedel från EU-länder och länder utanför EU

Tullen övervakar säkerheten för växtbaserade livsmedel som importeras och att de är enligt bestämmelserna både i EU:s externa och interna handel. Import av animaliska livsmedel utanför EU övervakas av Livsmedelsverket.

Tilläggsinformation:

Export av livsmedel till länder utanför EU

Export av livsmedel till länder utanför EU förutsätter att produkterna uppfyller kraven i exportlandet. Om du planerar export utanför EU ska du ta reda på destinationslandets myndighetskrav, till exempel behovet av lands- eller anläggningsgodkännande för dina produkter och försäkra dig om att dina produkter uppfyller kraven i exportlandet och länderna där genomfartstrafiken äger rum. Kontakta miljöhälsovården i god tid för att komma överens om att göra upp ett eventuellt exportintyg.

På Livsmedelsverkets webbplats finns noggrannare landspecifik information om exportkraven.